Obchodní podmínky | Occollo
please wait...

Obecné podmínky provozu zprostředkovatelské platformyVyhlášené a platné dne 20. srpna 2018 a účinné ode dne 20. srpna 2018.

 

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obecné podmínky provozu zprostředkovatelské platformy (dále jen: „PPP“) jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy a smluvní strany všech smluv, uzavíraných obchodní korporací occollo, s.r.o., sídlem: Dlouhá 730/35, Praha 1 Staré Město, 110 00, Česká republika, IČO: 073 32 084, DIČ: CZ 073 32 084; obchodní korporace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 299210 (dále jen: „provozovatel“), v souvislosti s provozem platformy. Zejména jsou tyto PPP závazné pro smluvní vztahy plynoucí z těchto smluv:

  • 1.1.1. Smlouva o zprostředkování úvěru.
  • 1.1.2. Smlouva o úvěru.

 

1.2. Pojmem smlouva jsou rozuměny všechny seznatelné projevy vůle, vedoucí k uzavření smluvního právního vztahu (zejm. ve smyslu odst. 1.1.1 až 1.1.2 PPP), tedy zejména smlouvy, dohody, písemné a elektronické objednávky ve spojení s potvrzením objednávek, apod., ať již jsou uzavřeny jakýmikoliv legislativou předpokládanými způsoby (tedy písemně, ústně, prostředky dálkové elektronické komunikace apod.) (dále jen: „smlouva“). Ve smlouvě musí být na tyto PPP výslovně odkázáno.

 

1.3. Není-li ve smlouvě písemně výslovně sjednáno jinak, řídí se právní vztah smlouvou založený zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“).

 

1.4. Od těchto PPP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami, obvykle s odkazem na odstavec či část PPP, které se v předmětném právním vztahu neaplikují.

 

1.5. PPP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

 

1.6. PPP zůstávají pro smluvní strany smlouvy účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.).

 

Použité pojmy

2.1. Dílčí úvěr (též jen: „dílčí úvěr“) – Samostatná část souhrnného úvěru, sjednaná na základě SOU, a zprostředkovaná pomocí platformy zprostředkujícím mezi úvěrovaným a úvěrujícím.

 

2.2. Minimální výše souhrnného úvěru – minimální část souhrnného úvěru, při jejímž dosažení dochází k uvolnění úvěru úvěrovanému.

 

2.3. OPU - Obecné podmínky úvěru, vydané provozovatelem platformy.

 

2.4. Platforma – Internetový portál, dostupný v síti internet na adrese www.occollo.cz, umožňující zprostředkování uzavření úvěrových smluv mezi úvěrovanými a úvěrujícími. Platformu provozuje provozovatel. Platforma je prostředkem komunikace na dálku ve smyslu par. 1820, odst. 1 zákona.

 

2.5. Podmínky – PPP a OPU společně.

 

2.6. PPP - Obecné podmínky provozu zprostředkovatelské platformy, vydané provozovatelem platformy.

 

2.7. Provozní účet - Bankovní účet zprostředkovatele, zřízený u bankovního ústavu se sídlem v České republice, na kterém jsou uloženy peněžní prostředky zprostředkovatele; na tento účet jsou hrazeny poplatky a provize hrazené úvěrovaným apod.

 

2.8. Provozovatel – Osoba totožná se zprostředkovatelem, v postavení provozovatele platformy.

 

2.9. Ručitel – fyzická osoba propojená s úvěrovaným, která ručí za splacení dílčích úvěrů, bylo-li ručení sjednáno.

 

2.10. Smlouva o úvěru (též: „SOU“) – Smlouva o účelovém úvěru, uzavřená prostřednictvím platformy mezi úvěrovaným a úvěrujícím, zprostředkovaná zprostředkovatelem.

 

2.11. Souhrnný úvěr – Celkový úvěr, zprostředkovaný pomocí platformy zprostředkujícím mezi úvěrovaným a více úvěrujícími.

 

2.12. Správce transakčního (vázaného) účtu – banka, notář nebo advokát se sídlem v České republice.

 

2.13. Transakční účet – Bankovní vázaný účet u bankovního ústavu se sídlem v České republice, na kterém jsou uloženy finanční prostředky uživatelů platformy (zejm. Trezor – je-li na platformě zřízen, přechodně pak částky alokované úvěrujícími na jednotlivé úvěrové projekty, nebo splátky úvěrovaných před jejich rozdělením úvěrujícím apod.); finanční prostředky na transakčním účtu nejsou obchodním majetkem zprostředkovatele. Pro každý Úvěrový projekt je zřízen pouze jeden transakční účet. Smlouvu o transakčním (vázaném) účtu podepisuje správce transakčního účtu, zprostředkovatel a úvěrovaný. Správce transakčního účtu zveřejní na platformě potvrzení o tom, že bude nakládat s transakčními prostředky v souladu se SOU a Podmínkami.

 

2.14. Trezor – Virtuální (účetní) peněžní účet uživatele – úvěrujícího vedený a administrovaný v prostředí platformy, je-li na platformě tato funkce zřízena. Volné prostředky v Trezoru může úvěrující nechat nadále v Trezoru (bez úročení), převádět je na svůj vlastní bankovní účet, nebo je podpisem SOU alokovat (a blokovat) pro úvěrujícím vybraný úvěrový projekt.

 

2.15. Úvěrovaný – Právnická osoba, vzniklá dle české legislativy, se sídlem na území ČR a registrovaná na platformě jako uživatel – úvěrovaný.

 

2.16. Úvěrový projekt – Souhrn informací, zveřejněných na platformě úvěrovaným o záměru úvěrovaného čerpat souhrnný úvěr.

 

2.17. Úvěrující – Fyzická osoba nad 18 let s trvalým bydlištěm v ČR nebo Právnická osoba, vzniklá dle české legislativy, se sídlem na území ČR a registrovaná na platformě jako uživatel – úvěrující.

 

2.18. Uživatel – Osoba registrovaná na platformě (mající zřízený uživatelský účet), ať již se jedná o úvěrovaného nebo úvěrujícího.

 

2.19. Zákon - Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.20. Zprostředkovatel – Osoba totožná s provozovatelem ve smluvním postavení zprostředkovatele úvěrové smlouvy.

 

Platforma a zřízení uživatelského účtu platformy

3.1. Každý zájemce o služby provozovatele je povinen registrovat se na platformě, kdy výsledkem tohoto (nenárokového) procesu je zřízení uživatelského účtu platformy, kde uživatel disponuje takovým typem uživatelského účtu, který odpovídá aktuálnímu postavení uživatele vůči provozovateli (např. účet úvěrovaného, účet úvěrujícího, atd…).

 

3.2. Platforma je společně s elektronickou poštou komunikačním kanálem mezi provozovatelem a uživatelem, a zároveň platformou kde jsou uzavírány smluvní vztahy.

 

3.3. Veškerá jednání, která jsou provedena v rámci komunikace na dálku (ať již prostřednictvím platformy či elektronickou poštou), budou považována za učiněná písemně.

 

3.4. Přihlašovacími údaji uživatele na platformu jsou emailová adresa (jako uživatelské jméno) a jím zvolené heslo při registraci.

 

3.5. Platforma je uživatelům zpřístupněna neustále (365 dnů v roce, 7 dnů v týdnů, 24 hodin denně), krom případů nutné technologické odstávky, určované provozovatelem.

 

3.6. Užívání platformy je pro uživatele v základní verzi bezplatné. Uživatel má však možnost zaplatit si přístup k některým benefitům oproti ostatním uživatelům (přístup na vyhrazené části platformy, časově exkluzivní přístup, zvýšená uživatelská podpora apod.).

 

3.7. Pokud z obsahu platformy neplyne výslovně něco jiného, je celá platforma a její obsah včetně software autorským dílem provozovatele, a jako takový je chráněn autorským právem.

 

3.8. Provozovatel je oprávněn kdykoliv dle vlastního uvážení změnit vzhled, obsah či funkce platformy. Provozovatel je však v každém takovém případě povinen šetřit práva uživatelů platformy, zejména pak práva plynoucí z jimi uzavřených smluv, v souvislosti s činností platformy.

 

3.9. Podmínkou zřízení uživatelského účtu je potvrzení uživatele o přečtení a vzetí na vědomí, že osobní údaje uživatele budou zpracovávány dle pravidel zpracovávání osobních údajů. Vedle přijetí povinných pravidel zpracovávání osobních údajů má uživatel možnost ještě vyjádřit svůj odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů k informačním, marketingovým a administrativním účelům.

 

Práva a povinnosti uživatelů, užívání platformy

4.1. Jedna právnická či fyzická osoba může mít na platformě zřízen nejvýše jeden uživatelský účet. Výjimku z tohoto pravidla (např. pro takového uživatele, který chce zároveň vystupovat v pozici úvěrujícího i úvěrovaného) musí předem výslovně určit provozovatel.

 

4.2. Každý uživatel je povinen užívat platformu, její obsah i funkce výhradně k řádnému účelu a nesnažit se o zneužití nebo podvodné, neetické, či nezákonné jednání. Uživatel je též povinen se zdržet jakékoliv činnosti, která by mohla poškodit, přetížit, vyřadit z činnosti nebo narušit kteroukoli složku systému platformy nebo která by mohla zasáhnout do jejího řádného fungování.

 

4.3. Uživateli je zapovězeno jakýmkoliv způsobem usilovat o neoprávněné získání přístupu k uživatelským účtům (jiných osob), počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím prostředků počítačového pirátství nebo prostředků obdobných.

 

4.4. Každý uživatel je povinen chránit své přístupové údaje před jejich ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Pokud třetí osoba přistoupí k uživatelskému účtu zadáním správných přihlašovacích údajů, odpovídá za její činnost uživatel, jako by tak činil osobně.

 

4.5. Uživatel je povinen předcházet vzniku škody v souvislosti s užíváním platformy, tedy zejm. pokud zjistí při využívání platformy jakoukoli nesrovnalost či závadu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli, dále je uživatel povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele také v případě podezření na jakoukoli chybu platformy nebo chybu, ztrátu, odcizení či zneužití ve vztahu k přístupovým údajům uživatele.

 

4.6. Provozovatel je oprávněn ze závažných důvodů kdykoliv uzavřít uživatelský účet kteréhokoliv uživatele nebo změnit, zrušit či znepřístupnit některé části nebo funkce platformy. Pokud uživatel potřebuje užívat platformy pro plnění některé smlouvy, zajistí pro takového uživatele provozovatel náhradní řešení.

 

Obvyklý postup při uzavírání úvěrových smluv prostřednictvím platformy

5.1. Tato pátá část PPP upravuje obvyklý a doporučený průběh vzniku úvěrového vztahu mezi úvěrovaným a úvěrujícím. Proces vždy počíná registrací uživatelů na platformě a souhlasem s PPP.

 

5.2. Registrovaný uživatel je oprávněn užívat platformu v míře dané technickými omezeními platformy, postavením uživatele (úvěrující, úvěrovaný) a dále v míře stanovené těmito PPP.

 

5.3. Úvěrovaný je povinen registrovat svůj úvěrový projekt na platformě, poskytnout plnou součinnost zprostředkovateli a poskytnout řádné, pravdivé a úplné informace.

 

5.4. Následně zprostředkovatel hodnotí a prověřuje úvěrový projekt a je oprávněn nabídnout úvěrovanému uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi úvěrovaným a zprostředkovatelem. Přílohou zprostředkovatelské smlouvy je vzorová SOU, kterou úvěrovaný taktéž podepisuje (s úředně ověřeným podpisem). Pokud je zprostředkovatelská smlouva uzavřena a úvěrovaný uhradí zprostředkovateli sjednané platby, může být následně uzavřena smlouva o transakčním (vázaném) účtu mezi úvěrovaným, zprostředkovatelem a správcem transakčního účtu. Správce transakčního účtu zpravidla vydává ve prospěch úvěrujících závazné prohlášení o způsobu nakládání s prostředky na transakčním účtu.

 

5.5. Poté je úvěrový projekt zveřejněn na platformě pro uživatele v roli úvěrujících. Někteří uživatelé (úvěrující), užívající placený přístup mohou předmětný úvěrový projekt mít zpřístupněn dříve než jiní uživatelé.

 

5.6. V případě zájmu úvěrujícího, podepíše tento prostřednictvím platformy dílčí (trojstrannou) SOU. Následně jsou částky dílčích úvěrů převáděny na transakční (vázaný) účet.

 

5.7. Podaří-li se dosáhnout minimální výše souhrnného úvěru, může být úvěr poskytnut úvěrovanému. Zprostředkovatel , resp. správce transakčního (vázaného) účtu, zajistí automatické uvolnění peněžních prostředků z vázaného účtu na sjednaný bankovní účet úvěrovaného.

 

5.8. Úvěrovaný následně splácí úvěr úvěrujícím prostřednictvím transakčního (vázaného) účtu a zprostředkovatel, resp. správce transakčního (vázaného) účtu, distribuuje splátky úvěru úvěrujícím na základě dílčích úvěrových smluv.

 

Zvláštní práva a povinnosti uživatelů v pozici úvěrovaného

6.1. V případě zájmu uživatele v pozici úvěrovaného o zprostředkování úvěrového vztahu (smlouvy o úvěru) je úvěrovaný povinen informovat provozovatele i úvěrující (prostřednictvím platformy nebo v jakékoliv jiné formě komunikace) vždy a bezvýhradně pravdivě, korektně, otevřeně, nezkresleně a nezatajit či nezkreslit žádné relevantní informace, které mohou být rozhodné pro kteréhokoliv příjemce informací o úvěrovém projektu.

 

Zvláštní práva a povinnosti uživatelů v pozici úvěrujícího

7.1. V případě, že se uživatel v postavení (budoucího) úvěrujícího podepíše smlouvu o dílčím úvěru, je povinen poukázat příslušnou dílčí část úvěru na transakční účet a strpět blokaci, tedy nemožnost s předmětnou částkou jakkoliv nakládat až do okamžiku , kdy dojde k dosažení minimální souhrnné výše požadovaného úvěru. Pokud k dosažení minimální souhrnné výše požadovaného úvěru v dohodnuté době nedojde, budou prostředky složené na transakčním vázaném účtu vráceny úvěrujícímu. Pokud to smlouva o úvěru bude umožňovat, může dojít k čerpání části složené na transakčním (vázaném) účtu (minimální výše souhrnného úvěru), byť nedojde k dosažení celkové souhrnné výše požadovaného úvěru.

 

Daňové povinnosti uživatelů

8.1. Každý z uživatelů může být subjektem rozličných daňových povinností dle platné legislativy. Předmětem činnosti provozovatele platformy není a nemůže být kontrola či upomínání k takové daňové povinnosti úvěrujícího a úvěrovaného.

 

8.2. Úvěrující bere na vědomí a prohlašuje, že poskytnutí úvěru a příjem přirostlých úroků je pro úvěrujícího tzv. zdrojem ostatního příjmu, ve smyslu par. 10, zák. č. 586/1992 Sb., a tedy je úvěrující v postavení podnikající osoby sui generis.

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

9.1. Provozovatel neodpovídá vůči uživatelům za informace poskytnuté do platformy jinými uživateli, ať již v postavení úvěrovaných tak i úvěrujících.

 

9.2. Provozovatel v postavení zprostředkovatele úvěrů mezi uživateli (v postavení úvěrujícího a úvěrovaného) není v žádném ohledu odpovědný za újmu způsobenou vzájemně dalšími smluvními stranami úvěrové smlouvy.

 

Změna PPP a Obecných podmínek úvěru (dále jen: „OPU“)

10.1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto PPP a OPU (PPP a OPU dále společně také jen: „podmínky“), v oblasti oprav, optimalizace, parametrických úprav a drobných změn, a to i bez předchozího upozornění a bez oznámení. Uživatel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s takovou možností. Rozsáhlejší změny podmínek, které by měly výrazný vliv na práva a povinnosti uživatelů je provozovatel povinen oznámit s dostatečným časovým předstihem a uživatel má v takovém případě možnost navrhované změny odmítnout a užívání platformy ukončit; v takovém případě se změny nevztáhnout na prostřednictvím platformy již uzavřené smluvní vztahy.

 

10.2. Změny v podmínkách jsou účinné vůči všem dotčeným smluvním stranám dnem jejich zveřejnění na platformě, není-li v (nových) podmínkách uvedeno pozdější datum účinnosti.

 

10.3. Změny podmínek provozovatel bude provádět vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu (zejm. legislativní vývoj, změna činnosti zprostředkovatele, oprava chyb apod.).

 

Vyšší moc

11.1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen: „vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

 

11.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, poruchy elektronického zařízení a poruchy přístrojů, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo občanské nepokoje, stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, vysilatelů nebo médií, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.

 

11.3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

 

Ostatní ustanovení

12.1. Veškeré údaje, které si smluvní strany sdělí v průběhu plnění smlouvy, jsou pro strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky a rozhodnutími státních a veřejných orgánů. Ochrany též nepožívají informace obecně známé a dostupné.

 

12.2. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto PPP, je povinna nahradit dotčené smluvní straně újmu (škodu), kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila, to vše s limitací ve smyslu části 9 těchto PPP.

 

12.3. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu místně příslušného dle sídla zhotovitele.

 

12.4. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tyto PPP jsou autorsky chráněným dílem v té míře, v jaké se odlišují od zákonných ustanovení a elementárních právních textů. Jejich kopírování a užití jinou osobou je zapovězeno, resp. podmíněno předchozím písemným souhlasem autora, získaným prostřednictvím provozovatele.